รายงานการปฏิบัติงานเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม  แสดงให้เห็นถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรม เช่น การจัดทำแบบประเมิน
ความต้องการในการฝึกอบรม การจัดโครงการนำร่อง (Pilot project) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการอบรมจริง การประเมินความเสี่ยง นอกจากนี้  ศูนย์ฯ ได้จัดทำแผ่นผับ
แผ่นความรู้ และวีดีทัศน์ เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์ฯ ผ่านช่องทางออนไลน์อีกด้วย

ดาวน์โหลด Full text
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial