ลงพื้นที่ศึกษาปัญหา เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
ประชากรกลุ่มเปราะบาง ที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดต่าง ๆ ล้วนประสบปัญหาแตกต่างกันตามสภาพพื้นที่ สิ่งแวดล้อม และปัจจัยเฉพาะของแต่ละครัวเรือนในชุมชนนั้น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่พบว่ามีสาเหตุหลักมาจากความยากจนเป็นพื้นฐาน

ชุมชนรัชฏภัณฑ์ ซอยหมอเหล็ง ซึ่งเป็นชุมชนแออัดติดคลองมักกะสัน เขตราชเทวี นับเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ประสบปัญหามากมาย แต่เข้าไม่ถึงสิทธิที่ควรจะได้รับเพราะไม่ได้รับการลงทะเบียนกับ กทม. ชุมชนแห่งนี้ประกอบด้วย 180 ครัวเรือน มีประชากรรวมกันกว่า 660 คน ซึ่งรวมกลุ่มเปราะบางเช่น เด็ก สตรี คนชรา และคนพิการ สมาชิกชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเข็นรถขายข้าวโพดต้ม มันต้ม และถั่วต้ม และอาชีพพนักงานทำความสะอาด ซึ่งต้องประสบปัญหารายได้ลดลงอย่างมากในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  

hfgh

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 นายอโณทัย อุดมศิลป ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมอาเซียน  ด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม พร้อมทีมงาน ได้ติดตามคณะ                        นักสังคมสงเคราะห์จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการลงพื้นที่ชุมชนแออัดรัชฏภัณฑ์ เพื่อสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลปัญหาและความต้องการของแต่ละครัวเรือน เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการให้ตรงกับความต้องการและกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 1 กรม 1 พื้นที่พัฒนา ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

ทั้งนี้ ศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนฯ นอกจากจะเป็นการรับทราบข้อมูลปฐมภูมิเพื่อให้เห็นภาพรวมของชุมชนแล้ว ยังเป็นการสังเกตการณ์ และศึกษาการทำงานของ
นักสังคมสงเคราะห์ เพื่อนำมาประกอบการจัดทำหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความต้องการและสถานการณ์ รวมถึงเพื่อเป็นหลักสูตรที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงในทางปฏิบัติ

1

ขณะนี้ ศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนฯ อยู่ในระหว่างจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมใน 4 หัวข้อหลักได้แก่ หลักสูตรความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิกาสังคมในระดับโลก หลักสูตร
การคุ้มครองทางสังคม หลักสูตรการคุ้มครองเด็กในบริบทการเคลื่อนย้าย และหลักสูตรสังคมสงเคราะห์กับการต่อต้านการค้ามนุษย์ นอกจากนี้ จะมีการจัดหลักสูตรอบรมเฉพาะรายวิชาตามความต้องการของนักสังคมสงเคราะห์ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในมิติต่างๆ ด้วย ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว จะเป็นการอบรมในระดับภูมิภาคอาเซียน
สำหรับนักสังคมสงเคราะห์ ผู้ปฏิบัติงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอาสาสมัครด้วย 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial