หลักสูตร

ศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์เปิดสอน 2 หลักสูตรประจำ 

หลักสูตรสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมระดับโลก

หลักสูตรการคุ้มครองทางสังคม

หลักสูตรสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมระดับโลก (Global Social Work and Social Welfare) ให้ความรู้แนวคิดทฤษฎีงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมในระดับสากล เช่น การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การจัดระเบียบโลกใหม่ ความมั่นคงรูปแบบใหม่  ความปรกติใหม่

หลักสูตรการคุ้มครองทางสังคม (Social Protection) ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด

การคุ้มครองทางสังคม เช่น กฏหมายกลางว่าด้วยการจัดสวัสดิการสังคม การคัดเลือก

ผู้ที่จะให้ความช่วยเหลือในแต่ละประเทศ การบริหารจัดการการคุ้มครองทางสังคม 

วิธีการประสานงานที่ดี 

หลักสูตรการต่อต้านการค้ามนุษย์

E-learning course 1 หลักสูตร

หลักสูตรการคุ้มครองเด็ก
ในบริบทการเคลื่อนย้ายถิ่น

หลักสูตรการคุ้มครองเด็กในบริบทการเคลื่อนย้ายถิ่น (The Protection of Children in the context of migration) ให้ความรู้ถึงสถานการณ์ของผู้อพยพในภูมิภาคอาเซียน การดูแลเด็ก การวางระบบ แนวทางปฏิบัติ และตัวอย่างการจัดการการย้ายถิ่นฐานของเด็ก 

หลักสูตรพิเศษ

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial