ศูนย์ ATCSW หารือร่วมกับอาเซียน พัฒนางานด้านสังคมสงเคราะห์

ศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม (ASEAN Training Centre for Social Work and Social Welfare: ATCSW) ร่วมกับกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารของศูนย์ ATCSW

 

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 8.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 ตึก CP TOWER 3 นายอโณทัย อุดมศิลป ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เลขานุการประชุม กล่าวต้อนรับ นางฟา ติ ฮาย ห่า ประธานภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านสังคมสงเคราะห์อาเซียน ประธานการประชุม และคณะกรรมการบริหารของศูนย์ฯจากประเทศสมาชิกอาเซียน จำนวน 10 คน ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom รวมถึงรายงานผลการดำเนินงานและหารือเกี่ยวกับหลักสูตรของศูนย์ฯ 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมเสนอความคิดเห็น เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาศูนย์ฯ ให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและจัดหลักสูตรที่ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์ให้เป็นที่รู้จักและมีความสำคัญมากขึ้น

 

การประชุมดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกและครั้งสำคัญที่จะกำหนดทิศทางการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในอนาคตให้เป็นรูปธรรมต่อไป

 

 

S__12099589
S__12099591
S__12099592
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial