กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะหน่วยงานให้บริการทางด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมได้ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะกลุ่มคนไร้บ้านผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 การช่วยเหลือประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือ ต้นน้ำ (การรับแจ้งความประสงค์และการลงพื้นที่ตรวจเชิงรุก) กลางน้ำ (การช่วยเหลือเบื้องต้นและการคุ้มครอง) ปลายน้ำ (การส่งต่อเข้ารับการรักษา) โดยมุ่งหวังให้กลุ่มเปราะบางสามารถคืนสู่สังคมอย่างปลอดภัยและมีความสุขต่อไป

Picture2
เอกสารการประชุมเพิ่มเติม
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial