สำรวจชุมชนซอยจรัญฯ ใน “โครงการ 1 กรม 1 พื้นที่พัฒนา”
ตึกกกกกกกกกกก

กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีตึกระฟ้าตั้งตระหง่านสวยงามมากมายอันสะท้อนถึงการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง จนหลายคนจดจำกรุงเทพฯ ในมิติเมืองแห่งความทันสมัย อย่างไรก็ตาม ความเจริญที่รวดเร็ว ทำให้ใครหลายคนก้าวไม่ทันตามความรุ่งเรืองเหล่านั้น โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ซึ่งเป็นบุคคลที่ขาดโอกาสและการพัฒนาชีวิต

ศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม (ATCSW) ได้ติดตามกองการต่างประเทศ ลงพื้นที่สำรวจตาม “โครงการ 1 กรม 1 พื้นที่พัฒนา” ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อสอบถามและรวบรวบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประชากรและครัวเรือนต่าง ๆ ในชุมชน             ซอยจรัญสนิทวงศ์ 9/1 ซึ่งเป็นชุมชนเล็ก ๆ และเป็นที่อาศัยของกลุ่มเปราะบางหลายชีวิต โดยส่วนมากเป็นผู้สูงอายุไม่มีอาชีพ เนื่องจากความชราภาพ อีกทั้งขาดความรู้ทางเทคโนโลยี ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิต่างๆ ที่ให้บริการในรูปแบบออนไลน์ได้

จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ศูนย์ ATCSW มีโอกาสเรียนรู้วิธีการทำงานของนักสังคมสงเคราะห์ ข้อมูลที่ศูนย์ ATCSW ได้รับจะนำมาประมวลผล เพื่อจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมและกิจกรรมที่มีประโยชน์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักสังคมสงเคราะห์และบุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านดังกล่าว มีความรู้และทักษะที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาและยกระดับชีวิตของกลุ่มเปราะบางให้ดีขึ้น

บ้านเลขที่ 179_๒๑๐๓๑๕
ลงพื้นที่ จรัญ-กล้องหลัก_๒๑๐๓๑๕
11032564 โซน 3 จรัญ91_๒๑๐๓๑๕_0
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial