การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การส่งเสิรมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์เชิงบูรณาการในภาวะวิกฤต (COVID-19)"
การให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชน
การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสังคมสงเคราะห์กับมาตรฐาน การให้บริการ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial