พิธีส่งมอบการซ่อมแซมบ้านเรือนของราษฎร ตามโครงการซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่ยากจน และด้อยโอกาส ปี 2562


Share: